Källkritik 2.0

Målgrupp : Gymnasie- och högskolenivå

Längd: 2 timmar

Källkritik finns stort sett i alla skolans ämnen. Samtidigt kräver den nya mediesituationen ett nytt sätt att arbeta med källkritik. Tillgången till information ökar ständigt och informationsflödet går väldigt snabbt. Vad är fakta och vad är tyckande i detta flöde? Hur kan vi källgranska de medier som elever använder, såsom TV, bilder, film och internet? I denna föreläsning går vi igenom och exemplifierar olika sätt att källgranska rörlig bild, internet och nyhetsmedier – men också strategier om hur vi kan förhålla oss till artificiell intelligens (AI). Hur medvetna är eleverna om hur styrda våra sökningar på internet är och vilka algoritmer som ligger bakom det som visas i sociala medier?

Kontakta gärna oss och berätta vilka ämnen/teman som ni arbetar med just nu så att vi kan anpassa föreläsningen efter det.

Fördjupning:
Källkritik 2.0 kan fås med fördjupning med inriktning eget skapande, klippning och stil.

Föreläsningen kan fås på plats hos er, hos oss på Hagabion i Göteborg eller på distans.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Ur skolans värdegrund och uppgifter

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.

Svenska

Ur syftet:

 

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

 

Engelska 6 (högskoleförberedande program)

Ur Centralt innehåll:

 

  • Hur språk,bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.
  • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Historia

Ur syftet:

 

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

[…]

 

Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

[…]

 

Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

 

Samhällskunskap 1a1

Ur Centralt innehåll:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.

 

Samhällskunskap 1b

Ur Centralt innehåll:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

  • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.

 

Samhällskunskap 2

Ur kunskapskraven för betyget E:

 

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven

med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

 

Fler utbildningar

Sagor & myter Föreläsning: Crash course i storytelling
Antiken

Sagor och myter i populärkulturen

Målgrupp: Gymnasie- och högskolenivå

I dagens filmer och TV-serier möter vi gamla sagor och myter i nya former och versioner. Vårt klassiska kulturarv lever och frodas.

Shakespeare i populärkulturen
Film

Shakespeare i populärkulturen

Målgrupp: Gymnasie- och högskolenivå

Shakespeare förför oss fortfarande, över 400 år efter sin död. Vi studerar hur hans pjäser har omsatts till film och vad han har att säga en publik på 2000-talet.