Tänk själv

Tänk själv

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Längd: Heldagsprojekt 6 h (exkl. raster)

Ett kritiskt förhållningssätt till media behövs i alla skolans ämnen. Det mediala informationsflödet ökar ständigt och rörlig bild utgör en stor del av detta flöde, vilket kräver ett stärkt kritiskt förhållningssätt till information i allmänhet och till rörlig bild i synnerhet.

Eleverna får öva på att granska rörlig bild och information i de medier de använder. Vi undersöker vad som är fakta och vad som är tyckande samt hur t.ex. urval, klippning, kameravinklar och ljudläggning påverkar hur vi uppfattar en berättelse. Eleverna får inom projektet Tänk själv skapa egna ”fejkfilmer” för att därigenom bli mer medvetna och kritiska granskare av rörlig bild. Samtidigt övar de sig på att göra film i reportage-genren. 

Filmprojektet Tänk själv passar bäst för årskurs 8 och 9.

Liknande filmprojekt är Identitet – om grupptryck och att kunna stå emot (ANDT) samt Sociala medier.

Läs mer om Skapande skola och hur du ansöker på Kulturrådets hemsida.

Tänk själv

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Ämnesövergripande: Skolans värdegrund och uppdrag

 

Källkritik: Svenska

Ur syftet:

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

[…]

söka information från olika källor och värdera dessa.

 

Källkritik: Biologi/Kemi/Fysik

 

Ur Centralt innehåll år 4-6:

Tolkning och granskning av information med koppling till biologi/kemi/fysik, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.

 

Ur Centralt innehåll år 7-9:

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi/kemi/fysik.

Källkritik: Samhällskunskap

 

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
[…]

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  (…)
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, (…)

 

Ur Centralt innehåll år 1-3:

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

 

Ur Centralt innehåll år 4-6:

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

 

Ur Centralt innehåll år 7-9:

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.

Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.

 

Källkritik: Historia

Ur syftet:

[…] Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna
få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

[…]

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, 
(…)

 

Ur Centralt innehåll år 1-3:

Att undersöka verkligheten 

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

 

Ur Centralt innehåll år 4-6:

Hur historia används och historiska begrepp 

 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

Ur Centralt innehåll år 7-9:

Hur historia används och historiska begrepp 

 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet 
betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

Källkritik: Religion

Ur syftet:

Eleverna ska också ges möjligheter att utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till religioner och andra livsåskådningar.

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Ur Centralt innehåll år 1-3:

Att undersöka verkligheten

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

 

Ur Centralt innehåll år 7-9:

Religion och samhälle

 • Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

 

Källkritik: Bild

Ur syftet:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.

[…]

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

[…]

 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Källkritik: Hemkunskap

 

Ur syftet:

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

 

Ur Centralt innehåll år 1–6:

Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

 

Ur centralt innehåll år 7-9:

Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

Fler utbildningar

Vi och dom
Film

Vi och dom

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Hur påverkar film, tv, social medier vår syn på andra människor, på kvinnor och män och hur påverkas vårt eget identitetsskapande?

Sociala medier
Sociala medier

Sociala medier

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Eleverna lär sig hur sociala medier fungerar, hur de används och vilka konsekvenser användandet får för allas vårt sätt att leva.