Identitet

Identitet

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Längd: 2 timmar föreläsning + uppföljning 4 timmar filmworkshop

Identitet- Här undersöker vi de bilder vi får av människor, händelser och företeelser genom film, TV och nyheter. Hur påverkar dessa bilder vår syn på oss själva, andra människor, på kvinnor och män och hur påverkas vårt gemenskapande? Eleverna får skapa egna filmberättelser utifrån temat och blir medvetna om hur bild och ljud samverkar för att förstärka budskapet i en berättelse. 

Identitet

Anmäl intresse för denna föreläsning

Ämnesövergripande: Skolans värdegrund och uppdrag

 

Ur Förståelse och medmänsklighet

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling ska prägla verksamheten. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell mötesplats som både har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som arbetar där.

 

Ur En likvärdig skola

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet

 

Identitet: Svenska

Ur syftet:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

 

Ur Centralt innehåll år 1-3:

Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, interaktiva spel och webbtexter.

 

Ur Centralt innehåll år 4-6:

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, interaktiva spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

 

Ur Centralt innehåll år 7-9:

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

 

Ur kommentarsmaterialet:

Kunskaper i ett språk innefattar också lusten och glädjen i att behärska språket så att man kan ta del av litteratur, film, teater och andra språkliga estetiska sammanhang.

I den förra kursplanen rymdes bild och film inom ”det vidgade textbegreppet”, en term som inte används i den här kursplanen. Det är dock fortfarande angeläget att elev­erna får möjligheter att uttrycka sig med andra medel än det skrivna ordet. Därför beto­nar kursplanen att eleverna ska stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Dessa uttrycksformer kan vara film, teater, digitala presentationsprogram eller manuellt och digitalt bildskapande och är också delar av en fungerande språkförmåga.

Studier av scenkonst och annat estetiskt berättande, som till exempel teater, film och måleri, ska också ingå i svenskundervisningen. Det är de berättande delarna av dessa uttryck som hör till ämnet svenska.

 

Identitet: Bild

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet bild ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. (…)

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid. (…)

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

 

Ur Centralt innehåll år 1-3:

Bildanalys

 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

 

Ur Centralt innehåll år 4-6:

Bildanalys

 • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Ur Centralt innehåll år 7-9:

Bildanalys

 • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
 • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Identitet: Biologi

 

Ur Centralt innehåll år 4-6:

Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.

Identitet: Samhällskunskap

 

Ur Centralt innehåll år 4-6:

 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.

 

Ur Centralt innehåll år 7-9:

 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.

 

Identitet: Religion

Ur syftet:

Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

(…) Eleverna ska vidare ges förutsättningar att kunna analysera och ta ställning i etiska och moraliska frågor. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människors värderingar hänger samman med religioner och andra livsåskådningar. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i förhållande till sig själva och sin omgivning.

 

Religion/Historia/Samhällskunskap/Geografi år 1-3:

Ur Centralt innehåll:

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. (Även geografi, religion?, samhällskunskap)

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

Religion

 

Ur Centralt innehåll år 4-6:

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

 

Ur Centralt innehåll år 7-9:

 • Hur olika livsfrågor, till exempel meningen med livet, relationer, kärlek och sexualitet, skildras i populärkulturen.
 • Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

 

Identitet: Musik

Ur syftet:

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, 
och
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och 
historiska sammanhang.

 

Ur centralt innehåll år 1-3:

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller 
bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

 • Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

 

Ur centralt innehåll år 4-6:

 • Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.
 • Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.
 • Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

 

Ur centralt innehåll år 7-9:

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

 

Identitet: Historia/Religion/Samhällskunskap/Geografi år 1-3

Ur Centralt innehåll:

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer. (Även geografi, religion?, samhällskunskap)

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan och i sportsammanhang.

 

Fler utbildningar

Vi och dom
Film

Vi och dom

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Hur påverkar film, tv, social medier vår syn på andra människor, på kvinnor och män och hur påverkas vårt eget identitetsskapande?

Sociala medier
Sociala medier

Sociala medier

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Eleverna lär sig hur sociala medier fungerar, hur de används och vilka konsekvenser användandet får för allas vårt sätt att leva.