Mänskliga rättigheter

Normer och värdegrund Föreläsning: Medie- och informationskunnighet- MIK Mänskliga rättigheter

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Längd: 2 timmar + uppföljning med 4 timmar filmworkshop

I föreläsningen mänskliga rättigheter får eleverna ta del av filmspråkets grunder och hur dessa används för att skapa intressanta berättelser. Vi undersöker tillsammans kameraarbete, ljudläggning, klippning, dramaturgi och karaktärer för att se hur berättarkomponenterna samspelar. Detta är grundläggande grammatiska kunskaper som krävs för att bli en kritisk och mediemedveten medborgare. Inom temat Mänskliga rättigheter får eleverna bekanta sig med de mänskliga rättigheterna samt ges möjlighet att reflektera över dessa genom eget filmskapande.

Liknande utbildningar inom film är Vi och dom och Berätta med bilder.

Läs mer om Skapande skola och hur du ansöker på Kulturrådets hemsida.

Normer och värdegrund Föreläsning: Medie- och informationskunnighet- MIK Mänskliga rättigheter

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Ämnesövergripande: Skolans värdegrund och uppdrag

 

Skolans uppdrag

Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.

 

Grundläggande värden

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

 

Ur Övergripande mål och riktlinjer Normer och värden

Skolans mål är att varje elev

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen,

 

Kunskaper

Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

Mänskliga rättigheter: Samhällskunskap

 

Ur syftet:

Genom undervisningen i ämnet samhällskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

 

Ur centralt innehåll 7-9:

Rättigheter och rättsskipning

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter. Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.

Mänskliga rättigheter: svenska

 

Ur syftet:

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier.

 

Ur centralt innehåll 7-9:

Texter som kombinerar ord, bild och ljud, och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.

Mänskliga rättigheter: Bild

 

Ur syftet:

Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår. I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder,
/…/ Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

 

Ur centralt innehåll 7-9:

Bildanalys

Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.

Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Mänskliga rättigheter: Musik

 

Ur syftet:

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att . skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,
och . analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.

 

Ur centralt innehåll 7-9:

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.
Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön. Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

Fler utbildningar

Vi och dom
Film

Vi och dom

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Hur påverkar film, tv, social medier vår syn på andra människor, på kvinnor och män och hur påverkas vårt eget identitetsskapande?

Sociala medier
Sociala medier

Sociala medier

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Eleverna lär sig hur sociala medier fungerar, hur de används och vilka konsekvenser användandet får för allas vårt sätt att leva.