Digital källkritik (för lärare)

Källkritik 2.0 (för lärare) Nyheter Workshop: Gör egna fake news

Målgrupp : Lärarfortbildning

Längd: 2 timmar

Källkritik finns stort sett i alla skolans ämnen. Samtidigt kräver den nya mediesituationen ett nytt sätt att arbeta med källkritik. Tillgången till information ökar ständigt och informationsflödet går väldigt snabbt. Vad är fakta och vad är tyckande i detta flöde? Hur kan vi källgranska de medier som elever använder, såsom TV, bilder, film och internet? I denna föreläsning går vi igenom och exemplifierar olika sätt att källgranska rörlig bild, internet och nyhetsmedier – men också strategier om hur vi kan förhålla oss till artificiell intelligens (AI). Hur medvetna är eleverna om hur styrda våra sökningar på internet är och vilka algoritmer som ligger bakom det som visas i sociala medier? Kontakta gärna oss och tala om för oss vilka ämnen/teman som ni arbetar med just nu så kan vi anpassa föreläsningen efter det.

Fördjupning:
Digital källkritik (för lärare) kan fås med fördjupning med inriktning eget skapande, klippning och stil.

Språk:
Kan fås på engelska om så önskas.

Föreläsningen kan fås på plats hos er, hos oss på Hagabion i Göteborg eller på distans.

Källkritik 2.0 (för lärare) Nyheter Workshop: Gör egna fake news

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Gymnasiet

Ur skolans värdegrund och uppgifter

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensramen i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.

Svenska

Ur syftet:

Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker, sammanställer och kritiskt granskar information från olika källor.

Engelska 6 (högskoleförberedande program)

Ur Centralt innehåll:

 • Hur språk,bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.
 • Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.

Historia

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet historia ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

[…]

Förmåga att använda en historisk referensram för att förstå nutiden och för att ge perspektiv på framtiden.

[…]

Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

Samhällskunskap 1a1

Ur Centralt innehåll:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Metoder för att kritiskt bearbeta information, till exempel källkritik.

Samhällskunskap 1b

Ur Centralt innehåll:

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.

Samhällskunskap 2

Ur kunskapskraven för betyget E:

I arbetet med samhällsfrågor kan eleven

med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, göra adekvata källhänvisningar samt göra enkla reflektioner om källornas relevans och trovärdighet. Eleven kan, med viss säkerhet och på ett strukturerat sätt, uttrycka sina kunskaper i samhällskunskap i olika presentationsformer.

 

Grundskolan

Svenska

Ur syftet:

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man söker och kritiskt värderar information från olika källor.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

[…]

söka information från olika källor och värdera dessa.

Biologi, Fysik, Kemi

Ur Centralt innehåll biologi/kemi/fysik åk 7-9:

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi/kemi/fysik.

(Att kunna skilja fakta från värderingar , är ett kunskapskrav för samtliga NO-ämnen i åk 9, men i olika sammanhang för respektive ämne)

Samhällskunskap

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:
[…]

 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  […]
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
 • söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet,

Ur Centralt innehåll åk 1-3

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Ur Centralt innehåll åk 4-6

Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.

Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte i olika medier med ett källkritiskt förhållningssätt.

Ur Centralt innehåll åk 7-9

Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.

Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel en dagstidnings olika delar. Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet.

Möjligheter och risker förknippade med internet och kommunikation via elektroniska medier.

Historia

Ur syftet:

Eleverna ska genom undervisningen även ges förutsättningar att utveckla förmågan att ställa frågor till och värdera källor som ligger till grund för historisk kunskap. Undervisningen ska vidare bidra till att eleverna utvecklar förståelse för att varje tids människor måste bedömas utifrån sin samtids villkor och värderingar.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur historiska berättelser används i samhället och i vardagslivet. Därigenom ska eleverna få olika perspektiv på sina egna och andras identiteter, värderingar och föreställningar.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.

Ur Centralt innehåll år 1-3

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Ur Centralt innehåll år 4-6

 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Ur Centralt innehåll år 7-9

 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Religion

Ur syftet:

Genom undervisningen i ämnet religionskunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Ur Centralt innehåll år 1-3

 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Geografi

Ur Centralt innehåll år 1-3

 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information.

Bild

Ur syftet:

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur bildbudskap utformas i olika medier. Undervisningen ska också ge eleverna möjligheter att diskutera och kritiskt granska olika bildbudskap och bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om bilder i olika kulturer, både historiskt och i nutid.

[…]

Genom undervisningen i ämnet bild ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

[…]

 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Hem- och konsumentkunskap

Ur syftet:

Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om konsumtionens villkor, om sparande, krediter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situationer som en ung konsument kan ställas inför.

Ur Centralt innehåll åk 1–6:

Skillnaden mellan reklam och objektiv konsumentinformation.

Ur Centralt innehåll åk 7-9:

Reklamens och mediernas påverkan på individers och gruppers konsumtionsvanor.

 

Förskolan

Ur Normer och värden

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

Arbetslaget ska

 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande,

Ur Utveckling och lärande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

Förskollärare ska ansvara för

att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen

 • stimuleras och utmanas i sin språk-­ och kommunikationsutveckling,

Ur Barns inflytande

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,

Arbetslaget ska

 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Fler utbildningar

AI

AI i skolan och undervisning

Målgrupp: Lärarfortbildning

En fortbildning som handlar om hur vi kan bemöta AI i skolan och hur skolan kan förbereda eleverna på en framtid där AI används mer än idag.

Filmmusik Filmworkshop
Film

Filmworkshop

Målgrupp: Lärarfortbildning

Under workshopen lär du dig att skapa och redigera film på enklast möjliga sätt. Du får också flera tips på hur du kan använda film och filmskapande i din undervisning.